menu

Sissetulekud millele ei saa pöörata sissenõuet

Sissetulekud, millele ei saa pöörata sissenõuet ehk lihtsamalt öelduna, sissetulekud mida ei tohi arestida, on järgnevad:

 • riiklikud peretoetused nagu: lapsetoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus, ajateenija lapse toetus, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, seitsme- ja enamlapselise pere vanema toetus, sünnitoetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus;
 • puudega inimeste sotsiaaltoetused: puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus, täiendkoolitustoetus;
 • sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses
 • Eesti töötukassa kaudu makstavad toetused
 • töövõimetustoetus
 • seadusel põhinev elatis;
 • rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;
 • riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
 • vanglast vabanemise toetus.

Eeltoodud loetelu ei ole lõplik. Täieliku loetelu leiate Täitemenetluse seadustiku § 131.

Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavasti ei vii sissenõudja nõude täieliku rahuldamiseni  ning kui arestimine nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, siis sissenõudja avalduse alusel võib pöörata sissenõude ka alljärgnevatele mittearestitavatele sissetulekutele:

 • kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest ja mittevaralise kahju hüvitis;
 • töövõimetustoetus;
 • seadusel põhinev elatis.

Tagamaks, et Teile peale täitmisteate kätte saamist kohaldatakse seaduses ettenähtud miinimum, palun edastage meile täidetuna täitmisteatega kaasas olev andmete vorm. Andmete vormi leiate ka meie koduleheküljelt: Võlgnikule -> Vormid -> Võlgniku teade peale täitmisteate kättesaamist. Juhime tähelepanu, et koos andmete vormiga palun edastada meile Teie sissetulekuid tõendavad dokumendid. (Loe lähemalt Võlgnikud -> Täitmisteade, täitemenetlusest ja Võlgnikud -> Maksegraafik).