Avaldus mittearestitava summa vabastamiseks

Tallinna kohtutäitur
Elin Vilippus
A. Lauteri 5 Tallinn 10114
elinvilippus.buroo[at]taitur.vilippus.ee
Kuupäev   
Täiteasja nr   
Võlgniku nimi   
Aadress   
Telefon   
E-post   
 
 
AVALDUS
mittearestitava summa vabastamiseks

Palun tagastada mittearestitav summa  EUR
minu
kolmanda isiku
pangakontole nr .
 
Lisa
pangakonto väljavõte perioodi   kohta.
 
Kõik menetlusdokumendid, muuhulgas ka kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minule:
lihtkirjaga aadressile:
Olen teadlik, et lihtkirjaga saatmisel loetakse dokument kätte saaduks kolme päeva möödudes postitamisest arvates.
e-posti aadressile:
Olen teadlik, et e-posti teel dokumendi saatmisel loetakse dokument kätte saaduks e-kirja saatmise momendist.
 
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev